پیچ

20,000 تومان

از پیچ  در آسانسور برای اتصال کانال ها (داکت) به دیواره استفاده میشود.جنس پیچ های مورد استفاده در آسانسور آهنی و مرغوب میباشد. قیمت به ازای یک بسته میباشد.

موجود

پیچ
پیچ

20,000 تومان