پاراشوت آسان شایان

1,500,000 تومان

پاراشوت یا ترمز ایمنی مکانیزمی است کە زیر یوک کابین و در دو طرف آن سوار میشود و بوسیله ی دو فکی که دارد می تواند کابین را روی ریل ها متوقف کند

موجود

پاراشوت آسان شایان
پاراشوت آسان شایان

1,500,000 تومان