سیم 6 زوج

7,500 تومان

سیم 6 زوج ارتباط بین ترمینال های تابلوی روی کابین (جعبه ریویزیون یا جعبه کارکدک) و شستی داخل کابین و طبقات را فراهم میکنند.

((قیمت به ازای هر متر میباشد))

موجود

سیم 6 زوج
سیم 6 زوج

7,500 تومان