روغندان آسان شایان

25,000 تومان

روغندان آسان شایان وظیفه چرب کردن و روانکاری ریل راهنمای آسانسور با استفاده از روغن مخصوص آسانسور است که داخل روغندان ریخته می شود .

موجود در انبار

روغندان آسان شایان
روغندان آسان شایان

25,000 تومان