روغندان آریا

24,000 تومان

روغن دان آریا وظیفه چرب کردن و روانکاری ریل راهنمای آسانسور با استفاده از روغن مخصوص آسانسور است که داخل روغندان ریخته می شود .

در انبار موجود نمی باشد