روغندان آریا

استعلام قیمت : 02691002022

روغن دان آریا وظیفه چرب کردن و روانکاری ریل راهنمای آسانسور با استفاده از روغن مخصوص آسانسور است که داخل روغندان ریخته می شود .