دیکتاتور (آرام بند) stoper

رایگان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) stoper در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.