دیکتاتور (آرام بند) پارسیان

رایگان

در آسانسورهای کششی با درب نیمه اتومات دیکتاتور پارسیان در بالای درب های لولایی نصب میشود که کمک می کند تا درب ها به آرامی بسته شوند .