دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY

رایگان

درآسانسورهای کششی با درب لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) شیندلری SKY در بالای تمامی دربهای لولایی وجود دارد که کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود