دیکتاتور (آرام بند) اونسا

رایگان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) اونسا در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب ها به آرامی بسته شوند.