دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY

رایگان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) اسکای SKY در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.