دیکتاتور (آرام بند) آروین لیفت ArvinLift

175,000 تومان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) آروین لیفت ArvinLift در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.

موجود

دیکتاتور (آرام بند) آروین لیفت ArvinLift

175,000 تومان