کلید قارچی

38,000 تومان

کلید قارچی وسیله ای است که در هنگام نیاز اضطراری تمام برق آسانسور را قطع کرده و موجب از کار افتادن آسانسور و ایستادن کابین می گردد .

موجود

استپ قارچی
کلید قارچی

38,000 تومان