کفشک پروانه ای درب سلکوم

55,000 تومان

کفشک پروانه ای درب اتوماتیک سلکوم در پایین لته های درب اتوماتیک نصب میشود و برای هدایت لته های درب و جابجایی آنها داخل سیل آلمینیومی پایین درب میباشد .

موجود

کفشک پروانه ای درب سلکوم
کفشک پروانه ای درب سلکوم

55,000 تومان