پیچ و مهره 12

4,000 تومان

پیچ و مهره 12 در آسانسور برای پشتبند ریل T9 که وظیفه متصل کردن دو ریل به همدیگر را دارد ,لقمه های ریل T9 که وظیفه متصل کردن ریل به براکت را دارد و لقمه های شالترها مورد استفاده قرار میگیرد که شامل واشر تخت و واشر فنری میباشد.

موجود

پیچ و مهره 12
پیچ و مهره 12

4,000 تومان