موتور آسانسور بهـران 7/3 کیلووات

رایگان

این موتورگیربکس درظرفیت 8 نفره وبا سرعت 1m/s توسط متخصصین توانمند بهران طراحی وتولیدگردیده است.محصول عرضه شده دارای کیفیت بالادرطراحی وتولید بوده و با شرایط جغرافیایی ایران همخوانی دارد.