لقمه T9 ریل آسانسور 

3,500 تومان

لقمه T9 ریل آسانسور قطعات فلزی هستند که ریل را به براکت متصل وجهت فیکس کردن ریل آسانسور به سازه فلزی استفاده می شود.هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه میدارد.

موجود

لقمه T9 ریل آسانسور 
لقمه T9 ریل آسانسور 

3,500 تومان