فتوسل چشمی (نقطه ای) پادرا

رایگان

فتوسل چشمی (نقطه ای) پادرا از قطعات ایمنی آسانسور می‌باشد. وظیفه آن تشخیص موانع در مسیر ورودی کابین می‌باشد و درصورت وجودمانع درب آسانسور بسته نخواهد شد