سیم بکسل نمره 10 گوستاوولف چین نواردار

29,000 تومان

سیم بکسل نمره 10 گوستاوولف چین نواردار که به منظور آویزان کردن کابین و وزنه های متعادل در آسانسورها استفاده میشوند دارای ساختار استاندارد هستند.((قیمت به ازای هر متر میباشد))

موجود

سیم بکسل نمره 10 گوستاوولف چین نواردار
سیم بکسل نمره 10 گوستاوولف چین نواردار

29,000 تومان