دیکتاتور (آرام بند) جان لیفت

رایگان

درآسانسورهای کششی با دربهای لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) در بالای تمامی دربهای لولایی وجودداردکه کمک می کند تا درب ها به آرامی بسته شوند.