دیکتاتور (آرام بند) آلیفت Alift

رایگان

درآسانسورهای کششی با درب لولایی قطعه ای به نام دیکتاتور (آرام بند) آلیفت Alift در بالای تمامی دربهای لولایی وجوددارد که کمک می کند تا درب به آرامی بسته شود.