ترمینال‌ 10

15,000 تومان

کار مهم واصلی این ترمینال‌ها اتصال دو و یا چند سیم به صورت موقتی است. اما این کار محکم و استاندارد انجام می‌شود و  جریان برق بدون گرم شدن سیم‌ها عبور می‌کند و احتمال بروز هر گونه خطری هم به صفر می‌رسد.

موجود

 ترمینال‌ 10
 ترمینال‌ 10

15,000 تومان