بست تراول کابل

10,000 تومان

بست تراول وسیله ای است برای مهار کردن تراول کابل که از تابلو فرمان داخل اتاقک به کابین داخل چاهک متصل و به صورت معلق میباشد.

موجود

بست تراول
بست تراول کابل

10,000 تومان