براکت ریل T5 آسانسور

16,000 تومان

براکت ریل T5 آسانسور بعنوان مهار کننده ریل های هدایت کننده کادر وزنه و ارتباط ریل های آسانسور به آهن کشی یا سازه درون چاه عمل می نمایند.از طرفی براکت ها را به عنوان تصحیح کننده ناشاقولی احتمالی چاه آسانسور یاد می کنند.

موجود

براکت ریل T5 آسانسور
براکت ریل T5 آسانسور

16,000 تومان